Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Provozujeme schválenou recyklační deponii pro úpravu stavebních a demoličních odpadů

Provozovna se nachází v reálu firmy Dočkal CZ, s.r.o. v obci Polní Voděrady  cca 8 Km jihozápadně od Kolína.

Ukládáme a recyklujeme vybrané odpady

17 01 01 – beton

17 01 02 – cihly

17 01 03 – tašky a keramické výrobky

17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

17 05 06 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

17 05 08 – štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507

17 08 02 – stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901